Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
XXIX/241/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wspólną z Nadleśnictwem Kolbudy realizację zadania polegającą na budowie drogi gminnej ul. Długiej w miejscowości Hopowo Anna Szczypior 2018-04-12 14:48:21 dodanie dokumentu
XXIX/240/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Anna Szczypior 2018-04-12 14:46:33 dodanie dokumentu
XXIX/239/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie określenia wysokości opłąt za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino Anna Szczypior 2018-04-12 14:45:23 dodanie dokumentu
XXIX/238/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Somonino, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Anna Szczypior 2018-04-12 14:43:21 dodanie dokumentu
XXIX/237/18 z dnia 28.03.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2018-2035 Anna Szczypior 2018-04-12 14:40:54 dodanie dokumentu
XXIX/236/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2018 rok Anna Szczypior 2018-04-12 14:39:38 dodanie dokumentu
XXIX/235/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2019 rok Anna Szczypior 2018-04-12 14:38:49 dodanie dokumentu
XXIX/234/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żukowo Anna Szczypior 2018-04-12 14:37:33 dodanie dokumentu
XXIX/233/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Somonino do porozumienia dla wspólnej realizacji projektów pn. ,, Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego". Anna Szczypior 2018-04-12 14:36:40 dodanie dokumentu
XXIX/232/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu Anna Szczypior 2018-04-12 14:31:35 dodanie dokumentu
XXIX/231/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Kartuskiego Anna Szczypior 2018-04-12 14:28:25 dodanie dokumentu
XXIX/230/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie podziału Gminy Somonino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Anna Szczypior 2018-04-12 14:27:02 dodanie dokumentu
XXIX/229/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hopowo Anna Szczypior 2018-04-12 14:25:26 dodanie dokumentu
XXIX/228/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - Koszowatka Anna Szczypior 2018-04-12 14:24:07 dodanie dokumentu
XXIX/227/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - ,,Południe". Anna Szczypior 2018-04-12 14:23:03 dodanie dokumentu
XXIX/226/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów od Skarbu Państwa Anna Szczypior 2018-04-12 14:20:38 dodanie dokumentu
XXIX/225/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Somonino Anna Szczypior 2018-04-12 14:19:42 dodanie dokumentu
XXIX/224/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rąty Anna Szczypior 2018-04-12 14:18:52 dodanie dokumentu
XXIX/223/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Egiertowo Anna Szczypior 2018-04-12 14:17:25 dodanie dokumentu
32/2018 z dnia 09.04.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-04-11 15:50:43 dodanie dokumentu
31/2018 z dnia 30.03.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-04-11 15:50:00 dodanie dokumentu
30/2018 z dnia 29.03.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-04-11 15:49:15 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - Koszowatka i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Anna Szczypior 2018-04-11 14:34:54 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - Koszowatka i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Anna Szczypior 2018-04-11 14:34:06 dodanie dokumentu
ZP.271.10.2018 Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce - Kolano Anna Szczypior 2018-04-10 13:29:11 dodanie dokumentu
XIII/198/2017 z dnia 27.09.2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-04-09 14:35:31 edycja dokumentu
XIII/198/2017 z dnia 27.09.2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-04-09 14:35:28 usunięcie załacznika
XIII/198/2017 z dnia 27.09.2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-04-09 14:35:01 edycja dokumentu
Nabór na: Referent do inspektora DO SPRAW ROZWOJU GOSPODARCZEGO l PROMOCJI GMINY Anna Szczypior 2018-04-06 13:42:33 dodanie dokumentu
ZP.271.11.2018 Realizacja projektu p.n. ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni" Anna Szczypior 2018-04-06 11:34:10 dodanie dokumentu
Sesja XXX - 13.04.2018r. Anna Szczypior 2018-04-06 11:01:20 dodanie dokumentu
Nabór na: PODINSPEKTOR DO SPRAW ROZWOJU GOSPODARCZEGO l PROMOCJI GMINY Anna Szczypior 2018-04-04 16:05:21 edycja dokumentu
BP.6733.04.2018.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii SN 15kV na linię kablową SN 15 kV na działkach nr 115/26, 115/29, 115/34, 406, 114/13, 115/16, 115/18 i 115/25 obręb ewidencyjny Ostrzyce Anna Szczypior 2018-04-04 11:34:49 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIX/230/18 Rady Gminy Somonino w sprawie podziału Gminy Somonino na okręgi wyborcze ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Anna Szczypior 2018-04-04 09:24:43 dodanie dokumentu
BP.6730.1.2018.AP. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowego wolno stojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1/109, obręb ewidencyjny Borcz, Gmina Somonino Marcin Singer 2018-03-30 13:59:33 edycja dokumentu
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Somonino z organizacjami pozarządowymi za rok 2017 Anna Szczypior 2018-03-28 13:53:52 dodanie dokumentu
29/2018 z dnia 27.03.2018r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Anna Szczypior 2018-03-28 11:38:52 dodanie dokumentu
OŚ.6220.1.2018.AP Budowa warsztatu obsługi pojazdów mechanicznych wraz z usługami lakierniczymi, na działce nr ew. 101/24 obręb Rybaki, gmina Somonino Anna Szczypior 2018-03-28 11:37:36 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-03-26 14:18:16 edycja dokumentu
28/2018 z dnia 16.03.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: realizację projektu, pn.: ,, Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni". Anna Szczypior 2018-03-26 10:27:40 dodanie dokumentu