Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wojtala Adam Anna Szczypior 2018-05-09 14:39:52 dodanie dokumentu
36/2018 z dnia 27.04.2018r. w sprawie określenia wysokości mieisęcznych stawek dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Somonino na 2018 rok Anna Szczypior 2018-05-08 14:51:36 dodanie dokumentu
35/2018 z dnia 25.04.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-05-04 14:33:16 dodanie dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-05-04 13:58:11 edycja dokumentu
BP.6733.28.2017.AP. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na dobudowie pomieszczenia magazynowego do istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na działce nr 86/10 w miejscowości Goręczyno w Gminie Somonino Anna Szczypior 2018-05-02 16:20:14 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-04-30 14:34:15 edycja dokumentu
XXX/250/2018 z dnia 13.04.2018r. w sprawie podziału Gminy Somonino na stałe obwody głosowania Anna Szczypior 2018-04-25 15:36:36 dodanie dokumentu
XXX/249/2018 z dnia 13.04.2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somonino na 2018 rok Anna Szczypior 2018-04-25 15:35:43 dodanie dokumentu
XXX/248/2018 z dnia 13.04.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie za rok 2017 Anna Szczypior 2018-04-25 15:34:07 dodanie dokumentu
XXX/247/2018 z dnia 13.04.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za rok 2017 Anna Szczypior 2018-04-25 15:32:52 dodanie dokumentu
XXX/246/2018 z dnia 13.04.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie za rok 2017 Anna Szczypior 2018-04-25 15:31:33 dodanie dokumentu
XXX/245/2018 z dnia 13.04.2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2018rok Anna Szczypior 2018-04-25 15:30:06 dodanie dokumentu
Nabór na: Referent do inspektora DO SPRAW ROZWOJU GOSPODARCZEGO l PROMOCJI GMINY Anna Szczypior 2018-04-25 14:58:21 edycja dokumentu
2018 rok Anna Szczypior 2018-04-25 09:42:44 edycja dokumentu
2018 rok Anna Szczypior 2018-04-25 09:41:30 edycja dokumentu
2018 rok Anna Szczypior 2018-04-25 09:38:19 edycja dokumentu
Uchwała 250/2018 z dnia 13.04.2018r. w sprawie podziału Gminy Somonino na stałe obwody głosowania Anna Szczypior 2018-04-19 13:35:54 dodanie dokumentu
34/2018 z dnia 17.04.2018r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Anna Szczypior 2018-04-18 14:52:06 dodanie dokumentu
33/2018 z dnia 17.04.2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej w celu oceny prac plastycznych w wojewódzkim konkursie, pt. ,, Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych" organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku Anna Szczypior 2018-04-18 14:51:18 dodanie dokumentu
XXIX/244/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energi cieplnej w ramach konkursu ,,Czyste powietrze Pomorza - edycja 2018" Anna Szczypior 2018-04-12 14:57:17 dodanie dokumentu
XXIX/243/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk oraz terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Somonino. Anna Szczypior 2018-04-12 14:55:07 dodanie dokumentu
XXIX/242/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 Anna Szczypior 2018-04-12 14:49:16 dodanie dokumentu
XXIX/241/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wspólną z Nadleśnictwem Kolbudy realizację zadania polegającą na budowie drogi gminnej ul. Długiej w miejscowości Hopowo Anna Szczypior 2018-04-12 14:48:21 dodanie dokumentu
XXIX/240/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Anna Szczypior 2018-04-12 14:46:33 dodanie dokumentu
XXIX/239/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie określenia wysokości opłąt za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino Anna Szczypior 2018-04-12 14:45:23 dodanie dokumentu
XXIX/238/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Somonino, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Anna Szczypior 2018-04-12 14:43:21 dodanie dokumentu
XXIX/237/18 z dnia 28.03.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2018-2035 Anna Szczypior 2018-04-12 14:40:54 dodanie dokumentu
XXIX/236/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2018 rok Anna Szczypior 2018-04-12 14:39:38 dodanie dokumentu
XXIX/235/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2019 rok Anna Szczypior 2018-04-12 14:38:49 dodanie dokumentu
XXIX/234/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żukowo Anna Szczypior 2018-04-12 14:37:33 dodanie dokumentu
XXIX/233/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Somonino do porozumienia dla wspólnej realizacji projektów pn. ,, Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego". Anna Szczypior 2018-04-12 14:36:40 dodanie dokumentu
XXIX/232/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu Anna Szczypior 2018-04-12 14:31:35 dodanie dokumentu
XXIX/231/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Kartuskiego Anna Szczypior 2018-04-12 14:28:25 dodanie dokumentu
XXIX/230/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie podziału Gminy Somonino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Anna Szczypior 2018-04-12 14:27:02 dodanie dokumentu
XXIX/229/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hopowo Anna Szczypior 2018-04-12 14:25:26 dodanie dokumentu
XXIX/228/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - Koszowatka Anna Szczypior 2018-04-12 14:24:07 dodanie dokumentu
XXIX/227/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - ,,Południe". Anna Szczypior 2018-04-12 14:23:03 dodanie dokumentu
XXIX/226/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów od Skarbu Państwa Anna Szczypior 2018-04-12 14:20:38 dodanie dokumentu
XXIX/225/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Somonino Anna Szczypior 2018-04-12 14:19:42 dodanie dokumentu
XXIX/224/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rąty Anna Szczypior 2018-04-12 14:18:52 dodanie dokumentu