Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument XXXIV/278/2018 z dnia 12.10.2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2019-02-15 14:22:39
dokument XXXIV/277/2018 z dnia 12.10.2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2018 rok 2019-02-15 14:21:23
dokument XXXIV/276/2018 z dnia 12.10.2018r. w sprawie umieszczenia tablicy dla upamietnienia stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości na istniejącym kamieniu na działce nr 274/3 w Somoninie 2019-02-15 14:20:39
dokument XXXIV/275/2018 z dnia 12.10.2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Somonino 2019-02-15 14:19:23
dokument XXXIV/274/2018 z dnia 12.10.2018r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wpółpracy Gminy Somonino z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 2019-02-15 14:18:21
dokument XXXIII/273/2018 z dnia 26.09.2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Somonino 2018-10-03 13:50:42
dokument XXXIII/272/2018 z dnia 26.09.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zniesienie służebności 2018-10-03 13:49:55
dokument XXXIII/271/2018 z dnia 26.09.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2018-2035 2018-10-03 13:49:11
dokument XXXIII/270/2018 z dnia 26.09.2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2018 rok 2018-10-03 13:48:08
dokument XXXIII/269/2018 z dnia 26.09.2018r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2018-10-03 13:47:16
dokument XXXIII/268/2018 z dnia 26.09.2018r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino. 2018-10-03 13:46:12
dokument XXXIII/267/2018 z dnia 26.09.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłate nabycie przez Gminę Somonino nieruchomości od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku 2018-10-03 13:45:03
dokument XXXIII/266/2018 z dnia 26.09.2018r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Gminy Somonino 2018-10-03 13:43:40
dokument XXXIII/265/2018 z dnia 26.09.2018r. w sprawie zmiana Statutu Gminy 2018-10-03 13:42:13
dokument XXXII/264/2018 z dnia 27.07.2018r. w sprawie w sprawie przyjęcia przez Gminę Somonino do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach 2018-10-03 13:40:33
dokument XXXII/263/2018 z dnia 27.07.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowania dla Gminy Somonino na lata 2018-2035 2018-10-03 13:39:46
dokument XXXII/262/2018 z dnia 27.07.2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2018 rok 2018-10-03 13:38:43
dokument XXXII/261/2018 z dnia 27.07.2018r. w sprawie współdziałania z Gminą Przywidz w zakresie remontu drogi gminnej. 2018-10-03 13:37:53
dokument XXXI/260/18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino 2018-07-06 09:37:00
dokument XXXI/259/18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie emisji obligacji 2018-07-06 09:34:54
dokument XXXI/258/18 z dnia 27.06.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2018-2035 2018-07-06 09:33:45
dokument XXXI/257/18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2018 rok 2018-07-06 09:29:55
dokument XXXI/256/18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Somonino 2018-07-06 09:23:26
dokument XXXI/255/18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie Gminy Somonino. 2018-07-06 09:15:40
dokument XXXI/254/18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Somonino 2018-07-06 09:10:22
dokument XXXI/253/18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo-Usługowego Sp. z o.o. w Sławkach na lata 2018-2020 2018-07-06 09:06:42
dokument XXXI/252/18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i celowych 2018-07-06 08:50:24
dokument XXXI/251/18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Somonino 2018-07-06 08:40:40
dokument XXX/250/2018 z dnia 13.04.2018r. w sprawie podziału Gminy Somonino na stałe obwody głosowania 2018-04-25 15:36:36
dokument XXX/249/2018 z dnia 13.04.2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somonino na 2018 rok 2018-04-25 15:35:43
dokument XXX/248/2018 z dnia 13.04.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie za rok 2017 2018-04-25 15:34:07
dokument XXX/247/2018 z dnia 13.04.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za rok 2017 2018-04-25 15:32:52
dokument XXX/246/2018 z dnia 13.04.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie za rok 2017 2018-04-25 15:31:33
dokument XXX/245/2018 z dnia 13.04.2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2018rok 2018-04-25 15:30:06
dokument XXIX/244/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energi cieplnej w ramach konkursu ,,Czyste powietrze Pomorza - edycja 2018" 2018-04-12 14:57:17
dokument XXIX/243/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk oraz terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Somonino. 2018-04-12 14:55:07
dokument XXIX/242/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 2018-04-12 14:49:16
dokument XXIX/241/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wspólną z Nadleśnictwem Kolbudy realizację zadania polegającą na budowie drogi gminnej ul. Długiej w miejscowości Hopowo 2018-04-12 14:48:21
dokument XXIX/240/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. 2018-04-12 14:46:33
dokument XXIX/239/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie określenia wysokości opłąt za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino 2018-04-12 14:45:23
dokument XXIX/238/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Somonino, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 2018-04-12 14:43:21
dokument XXIX/237/18 z dnia 28.03.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2018-2035 2018-04-12 14:40:54
dokument XXIX/236/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2018 rok 2018-04-12 14:39:38
dokument XXIX/235/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2019 rok 2018-04-12 14:38:49
dokument XXIX/234/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żukowo 2018-04-12 14:37:33
dokument XXIX/233/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Somonino do porozumienia dla wspólnej realizacji projektów pn. ,, Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego". 2018-04-12 14:36:40
dokument XXIX/232/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 2018-04-12 14:31:35
dokument XXIX/231/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Kartuskiego 2018-04-12 14:28:25
dokument XXIX/230/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie podziału Gminy Somonino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-04-12 14:27:02
dokument XXIX/229/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hopowo 2018-04-12 14:25:26
dokument XXIX/228/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - Koszowatka 2018-04-12 14:24:07
dokument XXIX/227/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - ,,Południe". 2018-04-12 14:23:03
dokument XXIX/226/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów od Skarbu Państwa 2018-04-12 14:20:38
dokument XXIX/225/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Somonino 2018-04-12 14:19:42
dokument XXIX/224/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rąty 2018-04-12 14:18:52
dokument XXIX/223/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Egiertowo 2018-04-12 14:17:25
dokument XXVIII/222/18 z dnia 26.02.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2018 - 2035 2018-03-02 14:26:14
dokument XXVIII/221/18 z dnia 26.02.2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2018 rok 2018-03-02 14:25:00
dokument XXVII/220/18 z dnia 21.02.2018r. w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej zadań w zakresie kontroli w 2018 roku. 2018-03-02 14:23:33
dokument XXVI/219/2017 z dnia 20.12.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Kartuskiego 2018-01-04 12:33:46
dokument XXVI/218/2017 z dnia 20.12.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Kartuskiego 2018-01-04 12:32:50
dokument XXVI/217/2017 z dnia 20.12.2017r. w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2018 rok 2018-01-04 12:28:55
dokument XXVI/216/2017 z dnia 20.12.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2018-2035 2018-01-04 12:28:06
dokument XXVI/215/2017 z dnia 20.12.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2017 rok 2018-01-04 12:26:59
dokument XXVI/214/2017 z dnia 20.12.2017r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino 2018-01-04 12:26:15
dokument XXVI/213/2017 z dnia 20.12.2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Goręczyno 2018-01-04 12:23:55
dokument XXVI/212/2017 z dnia 20.12.2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borcz 2018-01-04 12:23:08
dokument XXVI/211/2017 z dnia 20.12.2017r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok 2018-01-04 12:22:29
dokument XXV/210/2017 z dnia 24.11.2017r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Somonino 2018-01-04 12:10:46
dokument XXV/209/2017 z dnia 24.11.2017r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Somonino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. 2018-01-04 12:10:01
dokument XXV/208/2017 z dnia 24.11.2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Somonino 2018-01-04 12:02:09
dokument XXV/207/2017 z dnia 24.11.2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów oraz uregulowania niektórych innych spraw dotyczących tych świadczeń w Gminie Somonino 2018-01-04 12:00:19
dokument XXV/206/2017 z dnia 24.11.2017r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 w Gminie Somonino 2018-01-04 11:58:19
dokument XXV/205/2017 z dnia 24.11.2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok 2018-01-04 11:57:11
dokument XXV/204/2017 z dnia 24.11.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Somoninie w osmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Wyszyńskiego w Somoinie 2018-01-04 11:56:08
dokument XXV/203/2017 z dnia 24.11.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Goręczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ziemi Kaszubskiej w Goręczynie 2018-01-04 11:55:00
dokument XXV/202/2017 z dnia 24.11.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Egiertowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Franciszka z Asyżu w Egiertowie 2018-01-04 11:52:30
dokument XXV/201/2017 z dnia 24.11.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Borczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Borczu. 2018-01-04 11:50:45
dokument XXIV/200/2017 z dnia 09.11.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2017-2030 2017-11-21 16:22:42
dokument XXIV/199/2017 z dnia 09.11.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2017 rok 2017-11-21 16:21:15
dokument XIII/198/2017 z dnia 27.09.2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Somonino 2017-11-09 15:45:41
dokument XIII/197/2017 z dnia 27.09.2017r. w sprawie udzielenia Gminie Parch owo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy 2017-11-09 15:44:43
dokument XII/196/2017 z dnia 27.09.2017r. w sprawie udzielenia Gminie Sulęczyno pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy 2017-11-09 15:43:39
dokument XIII/195/2017 z dnia 27.09.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2017 - 2030 2017-11-09 15:42:34
dokument XIII/194/2017 z dnia 24.09.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2017 rok. 2017-11-09 15:41:41
dokument XIII/193/2017 z dnia 24.09.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino. 2017-11-09 15:40:52
dokument XIII/192/2017 z dnia 24.09.2017r. w sprawie wspólnej z Powiatem Kartuskim - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach realizacji projektu, pn. ,, Akademia Aktywności 2017-18" 2017-11-09 15:39:24
dokument XXIII/191/2017 z dnia 27.09.2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Somonino i Ostrzyce 2017-11-09 15:36:48
dokument XXII/190/2017 z dnia 24.07.2017. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2017 rok 2017-11-09 15:35:05
dokument XXI/189/17 z dnia 28.06.2017r. zmieniająca w sprawie: przyjęcia i wdrożenia ,, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Somonino". 2017-07-06 18:02:33
dokument XXI/188/17 z dnia 28.06.2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu :"Czyste powietrze Pomorza - edycja 2017". 2017-07-06 18:00:56
dokument XXI/187/17 z dnia 28.06.2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Somonino 2017-07-06 17:59:05
dokument XXI/186/17 z dnia 28.06.2017r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Somonino instrumentem płatniczym 2017-07-06 17:58:20
dokument XXI/185/17 z dnia 28.06.2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Somonino na lata 2017-2020 2017-07-06 17:57:17
dokument XXI/184/17 z dnia 28.06.2017r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino za 2016 rok 2017-07-06 17:54:22
dokument XXI/183/17 z dnia 28.06.2017r. w sprawie emisji obligacji 2017-07-06 17:52:11
dokument XXI/182/17 z dnia 28.06.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego 2017-07-06 17:51:35
dokument XXI/181/17 z dnia 28.06.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2017-2030 2017-07-06 17:50:45
dokument XXI/180/17 z dnia 28.06.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok 2017-07-06 17:49:09
dokument XX/179/17 z dnia 10.05.2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dosotosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. 2017-07-06 16:09:43
dokument XX/178/17 z dnia 10.05.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego 2017-07-06 16:06:32
dokument XX/177/17 z dnia 10.05.2017r. w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2017-07-06 16:05:39
dokument XX/176/17 z dnia 10.05.2017r. w sprawie zmiany Gminy Somonino na 2017 rok 2017-07-06 16:04:10
dokument XX/175/17 z dnia 10.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Somonino prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od PKP S>A> Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku 2017-07-06 16:03:26
dokument XX/174/17 z dnia 10.05.2017r. w sprawie wyrażenia woli przyjęcia nieruchomości Skarbu państwa do zasobu gminnego z przeznaczeniem pod drogi gminne. 2017-07-06 16:01:58
dokument XX/173/17 z dnia 10.05.2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Somonino 2017-07-06 16:00:43
dokument XX/172/17 z dnia 10.05.2017r. w sprawie zmiany uchwały XXII/171/13 Rady Gminy Somonino z 22 marca 013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2017-07-06 15:58:34
dokument XX/171/17 z dnia 10.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w zakresie utrzymania i eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Chlewnicy 2017-07-06 15:56:07
dokument XX/170/17 z dnia 10.05.2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie za rok 2016 2017-07-06 15:54:40
dokument XX/169/17 z dnia 10.05.2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za rok 2016. 2017-07-06 15:53:22
dokument XIX/168/17 z dnia 29.03.2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczenia dotacji celowej na ofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu ,, Czyste powietrze Pomorza - edycja 2017" 2017-04-10 16:07:44
dokument XIX/167/17 z dnia 29.03.2017r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Kartuskiego zadania zarządzania publiczną droga powiatową 2017-04-10 16:05:12
dokument XIX/166/17 z dnia 29.03.2017r. w sprawie nadania statutu Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Somoninie. 2017-04-10 16:04:08
dokument XIX/165/17 z dnia 29.03.2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestreznnego gminy Somonino. 2017-04-10 16:03:19
dokument XIX/164/17 z dnia 29.03.2017r. w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji projektu Systemu Roweru Metropolitalnego dla Obszaru Matropolitalnego Gdańsk - Gdynia - Sopot 2017-04-10 16:02:01
dokument XIX/163/17 z dnia 29.03.2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somonino na 2017 rok 2017-04-10 16:00:08
dokument XIX/162/17 z dnia 29.03.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2017 rok 2017-04-10 15:58:45
dokument XIX/161/17 z dnia 29.03.2017r. w sprawie udzielenia w roku 2017 dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia NAjświętszej Maryi Panny w Hopowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2017-04-10 15:57:30
dokument XIX/160/17 z dnia 29.03.2017r. w sprawie udzielenia w roku 2017 dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2017-04-10 15:55:59
dokument XIX/159/17 z dnia 29.03.2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłąt za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino 2017-04-10 15:53:37
dokument XIX/158/17 z dnia 29.03.2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrytacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino. 2017-04-10 15:50:31
dokument XIX/157/17 z dnia 29.03.2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. 2017-04-10 15:48:04
dokument XIX/156/17 z dnia 29.03.2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. 2017-04-10 15:45:59
dokument XIX/155/17 z dnia 29.03.2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie za rok 2016 2017-04-10 15:44:04
dokument XVIII/154/17 z dnia 15.02.2017r. w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej zadań z zakresie kontroli w 2017 roku 2017-02-22 12:10:03
dokument XVIII/153/17 z dnia 15.02.2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Somonino. 2017-02-22 12:08:38
dokument XVIII/152/17 z dnia 15.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie Gminy Somonino do porozumienia dla wspólnej realizacji projektów pn. ,, Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzenia kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego" 2017-02-22 12:07:14
dokument XVIII/151/17 z dnia 15.02.2017r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Somonino do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. ,, Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020 2017-02-22 11:54:39
dokument XVIII/150/17 z dnia 15.02.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Kartuskiego 2017-02-22 11:48:47
dokument XVIII/149/17 z dnia 15.02.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Kartuskiego 2017-02-22 11:40:40
dokument XVIII/148/17 z dnia 15.02.2017r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2018 rok 2017-02-22 11:35:36
dokument XVIII/147/17 z dnia 15.02.2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci do szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-02-22 11:24:52
dokument XVII/146/16 z dnia 12.12.2016r. w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2017 rok 2017-01-31 15:20:54
dokument XVII/145/16 z dnia 12.12.2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2017-2030 2017-01-31 15:20:17
dokument XVII/144/16 z dnia 12.12.2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Somonino dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola i niepubliczne punkty przedszkolne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 2017-01-31 15:19:16
dokument XVII/143/16 z dnia 12.12.2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie. 2017-01-31 15:16:13
dokument XVII/142/16 z dnia 12.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat 2017-01-31 15:13:21
dokument XVII/141/16 z dnia 12.12.2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 2017-01-31 15:11:55
dokument XVII/140/16 z dnia 12.12.2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok 2017-01-31 15:07:48
dokument XVII/139/16 z dnia 12.12.2016r. w sprawie wyrażenia woli przyjęcia nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu gminnego z przeznaczeniem pod drogi gminne 2017-01-31 15:04:54
dokument XVII/138/16 z dnia 12.12.2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia i drożenia ,, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Somonino" 2017-01-31 15:03:25
dokument XVII/137/16 z dnia 12.12.2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino 2017-01-31 15:01:48
dokument XVII/136/16 z dnia 12.12.2016r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok 2017-01-31 14:55:12
dokument XVII/135/16 z dnia 12.12.2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 w Gminie Somonino 2017-01-31 14:54:05
dokument XVI/134/2016 z dnia 26.10.2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Somonino 2016-12-05 16:07:31
dokument XVI/133/2016 z dnia 26.10.2016r. w sprawie zmiany w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów oraz uregulowania niektórych innych spraw dotyczących tych świadczeń w Gminie Somonino. 2016-12-05 16:03:21
dokument XVI/132/2016 z dnia 26.10.2016r. w sprawie uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Somonino na lata 2016-2026 2016-12-05 16:01:17
dokument XVI/131/2016 z dnia 26.10.2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino 2016-12-05 15:57:49
dokument XVI/130/2016 z dnia 26.10.2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2016-2030 2016-12-05 15:56:30
dokument XVI/129/2016 z dnia 26.10.2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2016 rok 2016-12-05 15:54:06
dokument XV/128/2016 z dnia 14.09.2016r. w sprawie zaopiniowania projektu ,, Programu profilaktyki zakażeń wirusem XCV dla mieszkańców powiatu kartuskiego na lata 2016-2018" 2016-10-20 11:49:51
dokument XV/127/2016 z dnia 14.09.2016r. w sprawie współdziałania z Gminą Chmielno, Gminą Stężyca oraz Gminą Żukowo w zakresie wspólnej realizacji projektu pn.: ,, Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino, Stężyca i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej 10, Działania 10.4 Redukcja emisji 2016-10-20 11:48:36
dokument XV/126/2016 z dnia 14.09.2016r. w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino 2016-10-20 11:42:47
dokument XV/125/2016 z dnia 14.09.2016r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpoadami komunalnymi dla nieruchomości w Gminie Somonino, na którym znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania 2016-10-20 11:41:28
dokument XV/124/2016 z dnia 14.09.2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Somonino 2016-10-20 11:37:59
dokument XV/123/2016 z dnia 14.09.2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Somonino 2016-10-20 11:37:04
dokument XV/122/2016 z dnia 14.09.2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Somonino 2016-10-20 11:32:17
dokument XV/121/2016 z dnia 14.09.2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Somonino 2016-10-20 11:30:17
dokument XV/120/2016 z dnia 14.09.2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Hopowo 2016-10-20 11:28:39
dokument XV/119/2016 z dnia 14.09.2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Somonino oraz warunków i zasad korzystania z nich 2016-10-20 11:27:47
dokument XV/118/2016 z dnia 14.09.2016r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej zmiany aglomeracji Somonino 2016-10-20 11:20:15
dokument XV/117/2016 z dnia 14.09.2016r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. ,, Pełni kompetencji! - realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3. Edukacja, Działanie: 3.2. Edukacja ogólna, Poddzaiłanie: 3.2.1. Jakoś edukacji ogólnej 2016-10-20 11:18:47
dokument XV/116/2016 z dnia 14.09.2016r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Egiertowie 2016-10-20 11:13:39
dokument XV/115/2016 z dnia 14.09.2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2016-2030 2016-10-20 11:11:43
dokument XV/114/2016 z dnia 14.09.2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2016 rok 2016-10-20 11:10:25
dokument XV/113/2016 z dnia 14.09.2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego 2016-10-20 11:09:31
dokument XV/112/2016 z dnia 14.09.2016r. w sprawie rozpatrzenia skargina działalność pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach. 2016-10-20 11:07:46
dokument XV/111/2016 z dnia 14.09.2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 2016-10-20 11:06:04
dokument XV/110/2016 z dnia 14.09.2016r. w sprawie współdziałania z Powiatem Kartuskim, Gminą Kartuzy, Gminą Żukowo, Gminą Przodkowo, Gminą Somonino oraz Gminą Chmielno,w zakresie wspólnej realizacji projektu pn.: ,, Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i kyluczeniem społecznym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, współninansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, OSi Priorytetowej 6 Działania 6.2 Poddziałania 6.2.1 - mechanizm ZIT. 2016-10-20 11:04:00
dokument XV/109/2016 z dnia 14.09.2016r. w sprawie współdziałania z Powiatem Kartuskim, Gminą Kartuzy, Gminą Żukowo, Gminą Przodkowo, Gminą Somonino oraz Gminą Chmielno,w zakresie wspólnej realizacji projektu pn.: ,, Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współninansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, OSi Priorytetowej 6 Działania 6.2 Poddziałania 6.2.1 - mechanizm ZIT. 2016-10-20 10:59:27
dokument XV/108/2016 z dnia 14.09.2016r. w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. ,, Eko Energia od Somonina aż po Przywidz" realizowanego w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 2016-10-20 10:55:36
dokument XV/107/2016 z dnia 14.09.2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzialania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno- wychowawczych dyrektorom szkół i przedszkoli oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół w Gminie Somonino 2016-10-20 10:52:27
dokument XIV/105/2016 z dnia 22.06.2016r. w sprawie przyjęcia i drożenia ,, Planu Gopsodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Somonino". 2016-07-01 12:35:11
dokument XIV/104/2016 z dnia 22.06.2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hopowo. 2016-07-01 12:32:52
dokument XIV/103/2016 z dnia 22.06.2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino. 2016-07-01 12:30:42
dokument XIV/102/2016 z dnia 22.06.2016r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego o zmianie uchwały w sprawie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. 2016-07-01 12:28:08
dokument XIV/101/2016 z dnia 22.06.2016r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim 2016-07-01 12:26:46
dokument XIV/100/2016 z dnia 22.06.2016r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino za 2015 rok 2016-07-01 12:24:39
dokument XIII/99/16 z dnia 27.04.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2016 rok 2016-05-09 13:45:28
dokument XIII/98/16 z dnia 27.04.2016 w sprawie wyrażenia woli przyjęcia nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu gminnego z przeznaczeniem pod drogi gminne. 2016-05-09 13:44:19
dokument XIII/97/16 z dnia 27.04.2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2016-05-09 13:42:56
dokument XIII/96/16 z dnia 27.04.2016 w sprawie zatwierdzenia projektu pn. ,, Twoja szansa" w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2010-2020 Oś Priorytetowa: 6 Integracja, Działanie:6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa 2016-05-09 13:38:02
dokument XIII/95/16 z dnia 27.04.2016 w sprawie trybu udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Somonino. 2016-05-09 13:35:12
dokument XIII/94/16 z dnia 27.04.2016 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somonino na 2016 rok 2016-05-09 13:32:39
dokument XIII/93/16 z dnia 27.04.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Somoninie za rok 2015 2016-05-09 13:24:07
dokument XIII/92/16 z dnia 27.04.2016 w sprawiezatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie za rok 2015. 2016-05-09 13:22:31
dokument XIII/91/16 z dnia 27.04.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za rok 2015. 2016-05-09 13:21:15
dokument XII/90/16 z dnia 06.04.2016r. w sprawie uzupełnienia listy ławników na kadencję w latach 2016 - 2019 2016-04-08 10:44:34
dokument XII/89/16 z dnia 06.04.2016r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejcowości Somonino 2016-04-08 10:43:14
dokument XII/88/16 z dnia 06.04.2016r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Goręczyno 2016-04-08 10:41:59
dokument XII/87/16 z dnia 06.04.2016r. w sprawie współdziałania z Powiatem Kartuskim w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. ,, Budowa drogi gminnej relacji Somonino-Goręczyno od drogi wojewódzkiej nr 224 do drogi powiatowej nr 1923G wraz z infrastrukturą techniczną - na przebiegu etapu I i II". 2016-04-08 10:40:35
dokument XI/86/16 z dnia 04.03.2016r. w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej zadan w zakresie kontroli w 2016 roku 2016-03-16 14:49:01
dokument XI/85/16 z dnia 04.03.2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino. 2016-03-16 14:47:56
dokument XI/84/16 z dnia 04.03.2016r. w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe realizowanego w ramach Działania 8.4 wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO WP 2014-2020 2016-03-16 14:46:41
dokument XI/83/16 z dnia 04.03.2016r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Somonino 2016-03-16 14:44:38
dokument XI/82/16 z dnia 04.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kartuzy w sprawie wpółpracy przy realizacji projektu ,,Szukam... Znajduję...Pracuję...". 2016-03-16 14:39:35
dokument XI/81/16 z dnia 04.03.2016r. w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2016-03-16 14:37:16
dokument XI/80/16 z dnia 04.03.2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2016-2030 2016-03-16 14:35:09
dokument XI/79/2016 z dnia 04.03.2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2016 rok 2016-03-16 14:29:46
dokument XI/78/16 z dnia 04.03.2016r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2017 rok 2016-03-16 14:26:23
dokument X/77/2015 z dnia 23.12.2015r. w sprawie budżetu Gmin Somonino na 2016 rok. 2016-01-21 08:53:12
dokument X/76/2015 z dnia 23.12.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2015-2030. 2016-01-21 08:52:23
dokument X/75/2015 z dnia 23.12.2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych składanych przez podatników podatku leśnego i od nieruchomości. 2016-01-21 08:51:26
dokument X/74/2015 z dnia 23.12.2015r. w sprawie ustalenia programu pomocowego w ramach pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Somonino. 2016-01-21 08:49:31
dokument X/73/2015 z dnia 23.12.2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. 2016-01-21 08:31:34
dokument X/72/2015 z dnia 23.12.2015r. w sprawie przyjęcia i drożenia ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Somonino" 2016-01-21 08:30:04
dokument X/71/2015 z dnia 23.12.2015r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok 2016-01-21 08:28:51
dokument IX/70/2015 z dnia 25.11.2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Goręczyno 2015-12-30 14:35:41
dokument IX/69/2015 z dnia 25.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2015-12-30 14:34:50
dokument IX/68/2015 z dnia 25.11.2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2015 rok 2015-12-30 14:33:58
dokument IX/67/2015 z dnia 25.11.2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Somonino dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola i niepubliczne punkty przedszkolne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 2015-12-30 14:33:06
dokument IX/66/2015 z dnia 25.11.2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w Gminie Somonino na lata 2015-2020 2015-12-30 13:54:52
dokument IX/65/2015 z dnia 25.11.2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Somonino. 2015-12-30 13:45:44
dokument IX/64/2015 z dnia 25.11.2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych składanych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 2015-12-30 13:44:50
dokument IX/63/2015 z dnia 25.11.2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 w Gminie Somonino. 2015-12-30 13:42:18
dokument IX/62/2015 z dnia 25.11.2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów oraz uregulowania niektórych innych spraw dotyczących tych świadczeń w Gminie Somonino. 2015-12-30 13:40:14
dokument IX/61/2015 z dnia 25.11.2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej w miejscowościach położonych w Gminie Somonino: Ostrzyce, Goręczyno i Ramleje, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz uregulowania innych spraw dotyczących świadczenia 2015-12-30 13:38:34
dokument IX/60/2015 z dnia 25.11.2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz uregulowania innych spraw dotyczących tego świadczenia na terenie Gminy Somonino. 2015-12-30 13:36:40
dokument VIII/59/15 z dnia 07.10.2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2015-2030 2015-10-16 11:08:15
dokument VIII/58/15 z dnia 07.10.2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2015 rok 2015-10-16 11:06:23
dokument VIII/57/2015 z dnia 07.10.2015r. w sprawie wniesienia skargi na roztrzygnięcie nadzorcze 2015-10-16 11:04:59
dokument VIII/56/15 z dnia 07.10.2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Somonino dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 2015-10-16 11:03:41
dokument VIII/55/15 z dnia 07.10.2015 - w sprawie wyrażenia woli przejęciu nieruchomości Skarbu Panstwa do zasobu gminnego z przeznaczeniem pod drogi gminne 2015-10-16 10:59:41
dokument VIII/54/15 z dnia 07.10.2015r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych 2015-10-16 10:57:52
dokument VII/53/15 z dnia 13.08.2015 w sprawie zasad udzielenia informacji o zleceniach w ramach realizacji zadań własnych Gminy Somonino oraz zasad zapewniania radnych Gminy Somonino dostępu do dowodów księgowych obejmujących te zlecenia. 2015-08-20 13:20:20
dokument VII/52/15 z dnia 13.08.2015 w sprawie zmiany Statutu Gminy 2015-08-20 13:15:07
dokument VII/51/15 z dnia 13.08.2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Somonino prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od PKP s.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku. 2015-08-20 13:14:10
dokument VII/50/15 z dnia 13.08.2015 w sprawie wyrażenia woli przyjęcia nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu gminnego z przeznaczeniem pod drogi gminne 2015-08-20 13:11:12
dokument VII/49/15 z dnia 13.08.2015 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych 2015-08-20 13:03:40
dokument VII/48/15 z dnia 13.08.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Somonino 2015-08-20 13:02:10
dokument Uchwała numer: VI/47/2015 z dnia: 17.06.2015r. 2015-06-25 11:56:41
dokument Uchwała numer: VI/46/2015 z dnia: 17.06.2015r. 2015-06-25 11:56:02
dokument Uchwała numer: VI/45/2015 z dnia: 17.06.2015r. 2015-06-25 11:55:16
dokument Uchwała numer: VI/44/2015 z dnia: 17.06.2015r. 2015-06-25 11:54:17
dokument Uchwała numer: VI/43/2015 z dnia: 17.06.2015r. 2015-06-25 11:53:30
dokument Uchwała numer: VI/42/2015 z dnia: 17.06.2015r. 2015-06-25 11:52:12
dokument Uchwała numer: VI/41/2015 z dnia: 17.06.2015r. 2015-06-25 11:51:17
dokument Uchwała numer: VI/40/2015 z dnia: 17.06.2015r. 2015-06-25 11:49:42
dokument Uchwała numer: VI/39/2015 z dnia: 17.06.2015r. 2015-06-25 11:48:40
dokument Uchwała numer: VI/38/2015 z dnia: 17.06.2015r. 2015-06-25 11:47:38
dokument Uchwała numer: VI/37/2015 z dnia: 17.06.2015r. 2015-06-25 11:46:32
dokument Uchwała numer: VI/36/2015 z dnia: 17.06.2015r. 2015-06-25 11:45:57
dokument Uchwała numer: VI/35/2015 z dnia: 17.06.2015r. 2015-06-25 11:45:23
dokument Uchwała numer: VI/34/2015 z dnia: 17.06.2015r. 2015-06-25 11:44:08
dokument Uchwała numer: VI/33/2015 z dnia: 17.06.2015r. 2015-06-25 11:42:31
dokument Uchwała numer: VI/32/2015 z dnia: 17.06.2015r. 2015-06-25 11:41:16
dokument Uchwała numer: VI/31/2015 z dnia: 17.06.2015r. 2015-06-25 11:40:27
dokument Uchwała numer: V/30/2015 z dnia: 18.03.2015r. 2015-04-14 10:33:59
dokument Uchwała numer: V/29/2015 z dnia: 18.03.2015r. 2015-04-14 10:32:24
dokument Uchwała numer: V/28/2015 z dnia: 18.03.2015r. 2015-04-14 10:31:00
dokument Uchwała numer: V/27/2015 z dnia: 18.03.2015r. 2015-04-14 10:30:07
dokument Uchwała numer: V/26/2015 z dnia: 18.03.2015r. 2015-04-13 14:43:48
dokument Uchwała numer: V/25/2015 z dnia: 18.03.2015r. 2015-04-13 14:42:22
dokument Uchwała numer: V/24/2015 z dnia: 18.03.2015r. 2015-04-13 14:25:21
dokument Uchwała numer: V/23/2015 z dnia: 18.03.2015r. 2015-04-13 14:04:03
dokument Uchwała numer: V/22/2015 z dnia: 18.03.2015r. 2015-04-13 14:02:51
dokument Uchwała numer: V/21/2015 z dnia: 18.03.2015r. 2015-04-13 13:59:00
dokument Uchwała numer: V/20/2015 z dnia: 18.03.2015r. 2015-04-13 13:56:48
dokument Uchwała numer: V/19/2015 z dnia: 18.03.2015r. 2015-04-13 13:55:23
dokument Uchwała numer: V/18/2015 z dnia: 18.03.2015r. 2015-04-13 13:53:50
dokument Uchwała numer: V/17/2015 z dnia: 18.03.2015r. 2015-04-13 13:51:49
dokument Uchwała numer: IV/16/2015 z dnia: 24.02.2015r. 2015-03-06 12:12:01
dokument Uchwała numer: IV/15/2015 z dnia: 24.02.2015r. 2015-03-06 12:10:13
dokument Uchwała numer: III/14/2014 z dnia: 22.12.2014r. 2015-01-20 10:31:29
dokument Uchwała numer: III/13/2014 z dnia: 22.12.2014 2015-01-20 10:30:18
dokument Uchwała numer: III/12/2014 z dnia: 22.12.2014r. 2015-01-20 10:22:16
dokument Uchwała numer: III/11/2014 z dnia: 22.12.2014r. 2015-01-20 10:20:09
dokument Uchwała numer: III/10/2014 z dnia: 22.12.2014r. 2015-01-20 10:18:46
dokument Uchwała numer: III/9/2014 z dnia: 22.12.2014r. 2015-01-20 10:17:09
dokument Uchwała numer: III/8/2014 z dnia: 22.12.2014r. 2015-01-20 10:14:44
dokument Uchwała numer: III/7/2014 z dnia: 22.12.2014r. 2015-01-20 10:07:35
dokument Uchwała numer: II/6/2014 z dnia: 01.12.2014r. 2015-01-20 10:02:58
dokument Uchwała numer: II/5/2014 z dnia: 01.12.2014r. 2015-01-20 10:00:59
dokument Uchwała numer: II/4/2014 z dnia: 01.12.2014r. 2015-01-20 09:59:25
dokument Uchwała numer: I/3/2014 z dnia: 01.12.2014r. 2015-01-20 09:58:03
dokument Uchwała numer: I/2/2014 z dnia: 01.12.2014r. 2015-01-20 09:57:02
dokument Uchwała numer: I/1/2014 z dnia: 01.12.2014r. 2015-01-19 12:30:12