Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Sesja XXIV - 17.02.2021 r.

1. Uchwała Nr XXIV/240/2021 Rady Gminy Somonino z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rybaki

2. Przyjęcie załącznika graficznego nr 1 będący integralną częścią do uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rybaki z dnia 17 lutego 2021 r.

3. Przyjęcie załącznika nr 2 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rybaki)

4. Przyjęcie załącznika nr 3 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (zagospodarowanie przestrzenne fragmentu wsi Rybaki)

5. Przyjęcie załącznika nr 4 dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące: lokalizację przestrzenną obszaru objętego aktem w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, atrybuty zawierające informacje o akcie oraz część graficzną aktu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych

6. Uchwała Nr XXIV/241/2021 Rady Gminy Somonino z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Kartuskim, Gminą Stężyca, Gminą Sulęczyno, Gminą Kartuzy, Gminą Żukowo, Gminą Przodkowo, Gmina Chmielno, Gminą Somonino, Fundacją Słoneczne Wzgórze, Spółdzielnią Socjalną Bezpieczni i Podopieczni i Spółdzielnią Socjalną Pasja, w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. "Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego POKOLENIA" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej 6 Działania 6.2 Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych

7. Uchwała Nr XXIV/242/2021 Rady Gminy Somonino z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somonino na 2021 rok

8. Uchwała Nr XXIV/243/2021 Rady Gminy Somonino w sprawie zwolnienia i zwrotu części należnej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021

9. Uchwała Nr XXIV/244/2021 Rady Gminy Somonino z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały o charakterze apelu w sprawie niedyskryminacji oraz szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

10. Uchwała Nr XXIV/245/2021 Rady Gminy Somonino z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

11. Uchwała Nr XXIV/246/2021 Rady Gminy Somonino z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

12. Uchwała Nr XXIV/247/2021 Rady Gminy Somonino z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2022 rok

13. Uchwała Nr XXIV/248/2021 Rady Gminy Somonino z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2021 rok

14. Uchwała Nr XXIV/249/2021 Rady Gminy Somonino z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2021-2035

15. Uchwała Nr XXIV/250/2021 Rady Gminy Somonino z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w roku 2020

16. Uchwała Nr XXIV/251/2021 Rady Gminy Somonino z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zadań w zakresie kontroli w roku 2021

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Augustynowicz 22-03-2021 11:12:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Malanowska 17-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Janusz Augustynowicz 22-03-2021 11:12:23